ZGJIDH VENDIN TUAJ:

Hyni në RAFT JUNIOR

A jeni regjistruar tashmë? Hyni

TAT DHNAT E PRINDRIT / KUJDESTARIT

T D DHNAT JUNIOR


LEVEL SWISS

AVANZATO
Riservato ragazzi/e di età compresa tra i 13 e i 16 anni. Giocano con palline normali e a tutto campo. Riescono a mantenere un discreto palleggio e hanno un servizio sufficiente per giocare in partita. Nella gestione dei loro incontri non occorre l'intervento del maestro 901 - 1300

MIDI-TENNIS
Riservato ai ragazzi/e di fascia età 10-13 anni che giocano a tutto campo. Riescono a controllare i loro colpi discretamente compreso il loro servizio. Nella gestione dei loro incontri non occorre l'intervento del maestro. 601 - 900

MIDI-DEP
Riservato ai bambini/e-ragazzi/e di fascia età 8 -11 anni che hanno raggiunto un discreto livello di gioco per palleggiare. Non hanno il controllo dei colpi e il tipo di pallina depresurrizzata agevola nel tempo e spazio i loro spostamenti.Area di gioco 160mq (8x20) gestione degli incontri a cura del maestro. 301 - 600

MINITENNIS
Riservato ai soli bambini/e di fascia età 4-9 anni che hanno raggiunto il minimo livello di palleggio non ancora controllo di gioco e la loro tecnica risulta ancora sufficiente. Area di gioco 48mq (4x12) - gestione degli incontri a cura del maestro. 100 - 300

Autorizzo il trattamento dei miei dati nel rispetto delle leggi e della normativa italiana sulla Privacy Policy (LPD, N. 235.1 del 19.06.92)

Unë deklaroj se kam lexuar dhe pranuar termat e mëposhtëm:

Unë kërkoj të pranohem ose të pranoj fëmijën e mitur si anëtar të Komunitetit të Tenisit Social ASD . Deklaroj se kam lexuar ngjyrën Statuti dhe të pranosh përmbajtjen. Unë gjithashtu kërkoj anëtarësim në ASC (organi i promovimit të sportit), në mënyrë që të ketë të drejtën e mbulimit të sigurimeve. Me anë të kësaj deklaroj se kam lexuar dhe pranuar ngjyrën rregullore , termat dhe kushtet e përdorimit të portalit Raftennis.it.

Pëlqimi për përpunimin e të dhënave personale në lidhje me shoqatën/anëtarin e sportit:
Dichiaro di aver ricevuto l’informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati personali da parte dell’associazione e della ASC, trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge. Presto pertanto il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità sopra descritte ai sensi della legge sulla privacy.

Përgjegjësia: Unë deklaroj se liroj ASD-në e Komunitetit të Tenisit Social nga çdo përgjegjësi për dëmin që më është shkaktuar mua ose pasurisë time gjatë kryerjes së aktiviteteve shoqërore, të mos shkaktuara nga strukturat ose pasuritë në pronësi të ASD. Në rast të dëmtimit tim, gjatë kryerjes së aktiviteteve sociale, unë do të vazhdoj të zbatoj mbulimin e sigurimeve, nëse plotësohen kushtet.

Autorizimi për të përdorur imazhin: Unë gjithashtu shpreh miratimin tim, falas, pa kufizime kohore, për botimin dhe / ose shpërndarjen në çdo formë të imazheve që më portretizojnë në faqen e internetit, në mediat sociale, në shtyp dhe / ose në ndonjë mënyrë tjetër të shpërndarjes, si dhe autorizimin e ruajtjes së fotografive në arkivat e kompjuterit dhe unë e pranoj që qëllimet e këtyre botimeve janë thjesht të një natyre reklamuese dhe promovuese në fushën e sporteve.

Dopo essersi registrati effettuare il versamento della quota associativa pari a €10,00
tramite Bonifico Bancario:

Titulli: Social Tennis Community ASD
Shkaku: Pagesa e tarifës së anëtarësimit
IBAN: IT14I0200811105000104616719.
Keni 7 ditë kohë për të bërë pagesën e anëtarësisë, përndryshe do të hiqeni nga shoqata.